Knihovní řád

Obecní knihovny v Krátké Vsi

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Krátké Vsi, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 8/2014 čl. 2 ze dne 11. 8. 2014 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), je vydáván tento knihovní řád:

Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 • Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.
 • Obecní knihovna v Krátké Vsi č. p. 31, Přibyslav, 582 22, je základní veřejnou knihovnou s působností na území obce Krátká Ves.
 • Knihovna je v majetku obce, povinností každého čtenáře je chránit a nepoškozovat její fondy a zařízení.
 • Veřejná knihovna půjčuje knihy a časopisy ze svých fondů a výměnných fondů Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě všem občanům, kteří se stanou jejími čtenáři a dodržují knihovní řád.

Čl. 2

Registrace uživatele

 • Čtenářem knihovny se může stát každý občan, starší 15 let, který předloží platný občanský průkaz a svým podpisem na přihlášce potvrdí, že je seznámen s knihovním řádem a bude se jím řídit.
 • Dítě do 15 let se stane uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

· Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

 • Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 3

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 • Čtenáři jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.
 • Čtenář je povinen hlásit knihovně změnu osobních údajů (příjmení, bydliště).
 • Služby jsou poskytovány bezplatně.
 • Každý čtenář má právo půjčit si jakoukoliv knihu nebo časopis z fondů knihovny. Výpůjční lhůta u knih je 1 měsíc, u časopisů 14 dní.
 • Čtenář může požádat (nejvýše 3x) o prodloužení výpůjční lhůty, není-li kniha žádána dalším čtenářem.
 • Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 15 dokumentů.
 • Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 • Čtenář je povinen zacházet s knihami šetrně a je v jeho zájmu před odchodem z knihovny si knihy prohlédnout. Zjištěné závady je povinen nahlásit knihovníkovi.
 • Ztratí-li čtenář půjčenou knihu, nebo způsobí-li její úplné zničení, je povinen obstarat stejnou knihu, nebo knihu stejné hodnoty.
 • Čtenář má právo žádat o rezervování knihy, kterou má jiný čtenář půjčenou.
 • Požaduje-li čtenář knihu, kterou nemá ve svém fondu, má právo požádat knihovníka o zprostředkování meziknihovní výpůjční služby.
 • Právo půjčovat si knihy v knihovně zaniká:
 • odhlásí-li se čtenář sám
 • porušuje-li čtenář ustanovení knihovního řádu, může být vyloučen knihovníkem.

Čl. 4

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 • Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

Závěrečná ustanovení

 • Výjimky z KŘ povoluje knihovník.
 • Nedílnou součástí KŘ je Příloha 1 Poučení o ochraně osobních údajů.
 • Ruší se Knihovní řád ze dne .........................
 • Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

Příloha 1

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obecní knihovna Krátká Ves (dále jen knihovna)

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

Služební údaje: číslo čtenáře, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi Clavius Reks. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR a dále v souladu se zákonem 101/2002 o ochraně osobních údajů.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: knihovnakratkaves@seznam.cz.

Příloha 2

Provozní řád pro práci s internetem

Služby internetu může využívat zdarma každý návštěvník knihovny.

Uživatelé internetu jsou povinni seznámit se s provozním řádem. V případě jeho porušení nesou odpovědnost za škody vzniklé jejich aktivním zásahem do sítě knihovny nebo do sítě internet. V případě zájmu jiného čtenáře je doba použití internetu omezena na 30 minut.

Informace a soubory získané při práci s internetem si může uživatel odnést na elektronickém nosiči. Použití externích datových zařízení (USB disk apod.) je možné pouze dohodě s knihovníkem.

Vyhledávání stránek prezentujících pornografii, propagujících fašismus, rasismu a násilí nebo takových, které jsou jakýmkoli způsobem v rozporu s Listinou základních práv a svobod, je zakázáno.

Elektronickou poštu je možné používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb (seznam.cz apod.)

Obecní knihovna Krátká Ves nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení.

Uživatelům, kteří poruší některého z ustanovení tohoto řádu nebo nebudou respektovat pokyny knihovníka, může být knihovníkem přístup k internetu ukončen.